English

Burwood Council is undertaking research to inform the way we plan, communicate and engage with our community.

This research will help to inform:

  • Burwood Council’s Engagement Strategy for the next 4 years, and
  • A Research Paper into the culturally diverse communities of Burwood

Please complete this 10-minute survey by midnight 24 October, and you will go into the draw to win 1 of 4 x $50 vouchers.

Terms and Conditions

If you would like to complete this survey over the phone, please call our Customer Service Team: 02 9911 9911

People with Disability Contact

If you are deaf or have a hearing or speech impairment you can contact us directly via the National Relay Service.

Please provide Council’s contact number on your call and you will be connected to us: 02 9911 9911

Interpreter

If you need help understanding this information, please contact the Translating and Interpreting Service on 131 450 and ask them to call us on 02 9911 9911

*Burwood: when we talk about Burwood in this survey, we are usually talking about the Burwood Local Government Area, which includes: Burwood, Burwood Heights, Croydon, Croydon Park, Enfield and Strathfield.


简体中文

您的意见至关重要!

Burwood市议会希望您积极建言,告诉我们怎样规划项目、与居民沟通、与社区互动。

这项调查收集的信息主要用于:

  • 制定市议会未来4年的《社区参与战略》,以及
  • 撰写Burwood多元文化社区研究报告。*

10月24日前填完此调查表可参加抽奖, 赢取4张50澳元代金券中的1张。

如果需要通过电话填写调查表,请拨打131 450翻译与传译服务,要求接线员致电02 9911 9911。

* Burwood: 本调查提到的Burwood一般是指Burwood地方政府辖区,包括: BurwoodBurwood HeightsCroydonCroydon ParkEnfield Strathfield

한국어

여러분의 목소리는 중요합니다!

버우드 카운슬은 계획을 수립하고 지역사회와 소통하는 방식을 알리고자 여러분의 의견을 들어보고자 합니다.

이 조사는 다음을 위해 사용됩니다.

  • 카운슬의 향후 4년간의 참여 전략(Engagement Strategy)
  • 문화적으로 다양한 버우드 지역사회에 관한 연구 논문.*

10월 24일까지 이 설문조사를 완료하시면 $50 상당의 상품권 4장 중 1장을 받을 수 있는 추첨에 참여하실 수 있습니다.

전화상으로 설문조사에 참여하기를 원하시면, 131 450번 통번역 서비스(Translating and Interpreting Service)로 전화해 02 9911 9911번으로 전화해달라고 요청하십시오.

*버우드: 이 설문조사에서 버우드란 버우드 지방정부구역(LGA: Local Government Area)을 의미하며, 여기에는 버우드(Burwood), 버우드 하이츠(Burwood Heights), 크로이든(Croydon), 크로이든 파크(Croydon Park), 엔필드(Enfield), 스트라스필드(Strathfield)가 포함됩니다.

नेपाली

तपाईंको आवाजले महत्त्व राख्छ !

Burwood Council ले हामीले योजना बनाउने, सञ्चार गर्ने र हाम्रो समुदायसँग संलग्न हुने तरिकाबारे जान्न तपाईंको धारणा सुन्न चाहन्छ ।

यो अनुसन्धानले निम्न कुराहरू सूचित गर्न मद्दत गर्नेछ:

  • आगामी 4 वर्षका लागि परिषदको सहभागिता रणनीति र
  • Burwood को सांस्कृतिक रूपमा विविधता समुदायहरूमा अनुसन्धान पत्र ।*

अक्टोबर 24 सम्ममा यो सर्वेक्षण पूरा गर्नुहोस् र तपाईंले 4 x $50 भाउचर मध्ये 1 वटा जित्ने मौका पाउन सक्नुहुन्छ।

यदि तपाईं फोन मार्फत यो सर्वेक्षण पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया 131 450 मा अनुवाद र दोभाषे सेवालाई सम्पर्क गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई 02 9911 9911 मा हामीलाई कल गर्न आग्रह गर्नुहोस् ।

*Burwood : हामीले यस सर्वेक्षणमा Burwood को बारेमा कुरा गर्दा, हामी सामान्यतया Burwood का स्थानीय सरकारी क्षेत्रका बारेमा कुरा गरिरहेको हुन्छौँ, जसमा: Burwood, Burwood Heights, Croydon, Croydon Park, Enfield Strathfield समावेश छन् ।

Thank you for your time and input. If you left an email address with us, we will get in touch with you with further opportunities to have your say once the Draft Engagement Strategy is on public exhibition.

To go into the draw to win a gift voucher, please provide your details below